සම්මාන සහ ඇගයීම්

අපගේ සම්මාන අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් සමාගම කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය පිළිබිඹු කරන අතර, එය ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව සමඟ තවත් ඉහළ මට්ටමකට යාමට අපව දිරිමත් කරයි.

SLIM ජනතා සම්මාන

සමීක්‍ෂණ ප්‍රතිඵල මගින් සහාය දක්වන ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය (SLIM) විසින් සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ.

SLIM සන්නාමයේ විශිෂ්ටත්වය

SLIM සන්නාමයේ විශිෂ්ටත්වය සම්මාන යනු අලෙවිකරුවන්ගේ විශිෂ්ට උත්සාහයට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ජාතික මට්ටමේ සන්නාම විශිෂ්ටත්වය සැමරීමකි.

ලෝක මූල්‍ය

වර්ල්ඩ් ෆිනෑන්ස් යනු මූල්‍ය කර්මාන්තය පිළිබඳ පුළුල් ආවරණයක් සහ විශ්ලේෂණයක් සපයන කාර්තුමය මුද්‍රිත සහ මාර්ගගත සඟරාවකි

ජාතික ව්‍යාපාරික විශිෂ්ටත්වය

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත්ම ආයතනික සම්මාන ලෙස පිළිගැනේ.

වෙනත්

අප විසින් ලබාගන්නා ලද අනෙකුත් සම්මාන සහ ඇගයීම්