நிறுவன வரலாறு

நிறுவன வரலாறு

கம்பனிகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் முதலாவது நிறுவனமாக 1930களில் பதிவுசெய்யப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட செலிங்கோ லைஃப், இலங்கையின் சந்தைகளில் ஆயுள் காப்புறுதி துறையில் முன்னணி நிறுவனமாக பரிணமித்துள்ளது.

 பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் சாதித்துள்ள அனைத்தும், உங்கள் இலக்குகளை அடையும் பாதையில் உங்களைக் கவனித்துக்கொள்வதற்கான வலிமையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் எங்களுக்கு அளித்துள்ளது.

 

Brand of the Year 2023

இன்று

2010

2000

1990

1980

1930